ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


 


 


 ยุทธศาสตร์ที่ 1
  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอ มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกทั่วถึงพอเพียงบนพื้นฐานของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมี การจัดวางผังเมือง หมู่บ้าน ตำบลที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมการสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
  ส่งเสริมเศรษฐกิจผสมผสาน และพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ ตามพระราชดำริต่างๆในพื้นที่ เพื่อแก้ไขความยากจนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาธรรมชาติการล่องแก่งล่องแพสู่ เขื่อนภูมิพล ทะเลสาบแม่ปิงที่เร้าใจ และสินค้าโอท๊อปของตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 6
  สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงชายแดนมีและสิทธิภาพในการสกัดกั้น และลดปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว และสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 7
  ส่งเสริมบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 8
  บริหารจัดการท้องถิ่น และบริการสาธารณะ โดยยึดหลัดการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมมาภิบาล หลักยุติธรรมและเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์ที่ 9
  ส่งเสริมและพัฒนาการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในระดับพื้นฐานของประเทศ
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  
  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140  
  โทรศัพท์ : 055-577-452 โทรสาร : 055-577-452  
     
  จำนวนผู้เข้าชม 2,645,558 เริ่มนับ 27 ก.ค. 2555  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com