หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ตื่น
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ตื่น
“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน
ทุกด้าน ทุกหมู่บ้าน พัฒนาแบบองค์กร”
นายกรกฤช วัฒนานันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
การศึกษาก้าวหน้า เพื่ออนาคตเยาวชนของชาติ
สถานบริการด้านสุขภาพของประชาชนในตำบลแม่ตื่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
1
2
3
4
5
 
...เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้ว ค่ะ....
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป

 
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 21 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 472 
 
 
 
     
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 21 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 762 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 21 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 977 
 
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม 3 [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 46  
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม 2 [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 36  
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม 1 [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
ด่วนที่สุด การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุสาหกรรม พ.ศ.2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอมรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 2 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
จัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 61 
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 81 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยง [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 89 
ด่วนมาก ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 71 
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนระยะเวลารัสมัครสมาชิดเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนเมษายน 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
แผนปฏิบัติราชการายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด สำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Google form  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 66 
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
 
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย กสธ. มท 0819.2/ว1230  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว1229  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ผ่าน Facebook live กรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1213  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.3/ว1228  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1225  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) กปต. มท 0811.1/ว1217  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3364  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว72, ว73, ว74, ว75  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1223  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว1221 [เอกสารแนบ]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1222  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ-บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7914-7964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว1193  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1203  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1214  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
   
 
นักบริหารงานคลัง (15 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1110  ตอบ 1  
จำหน่ายรายชื่อผู้สูงอายุ (13 มิ.ย. 2564)    อ่าน 904  ตอบ 0  
อยากได้หม้อ จานและเกลือเพื่อทำอาหารครับ (11 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1436  ตอบ 2  
ที่พัก อาหาร (9 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1470  ตอบ 0  
บริจาคของให้เด็กวันพ่อ บ้านห้วยผาดำ (30 พ.ค. 2564)    อ่าน 1983  ตอบ 17  
 
 
อบต.พบพระ การเดินรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย (3) [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งหลวง [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งหลวง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ต้าน ล้าง ทำความสะอาดระบบประปา (ต่อวันที่ 2) [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ปะ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง เขตเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ปะ ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตราการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.พระธาตุผาแดง รับสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระร [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โมโกร กองสาธารณสุขได้ลงพื้นที่พ่นละอองฝอยเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่บ้านแม่กลองคี [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าสายลวด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลท่าสายลวด ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใกล้แ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,4 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่กุ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ จัดประชุมคณะอนุกรรมก [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด นายสรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วน และข้าร [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่หละ ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 1 บ้านแม่หละไทย [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 
 
 

ข้าวไร่ (Upland rice)ชมทิวทัศน์ดอยเปเป้อ
 
  
   
     
   
 


 
  คุณต้องการให้ อบต.แม่ตื่น พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


     
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 โทรศัพท์ : 055-577-452 โทรสาร : 055-577-452  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-577-452
     
  จำนวนผู้เข้าชม 7,258,671 เริ่มนับ 27 ก.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.แม่ตื่น

facebook
อบต.แม่ตื่น
อบต.แม่ตื่น