หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ตื่น
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ตื่น
“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน
ทุกด้าน ทุกหมู่บ้าน พัฒนาแบบองค์กร”
นายกรกฤช วัฒนานันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
การศึกษาก้าวหน้า เพื่ออนาคตเยาวชนของชาติ
สถานบริการด้านสุขภาพของประชาชนในตำบลแม่ตื่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
1
2
3
4
5
 
 ...เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้ว ค่ะ....
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป

 
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 21 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 209 
 
 
 
     
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 21 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 269 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 21 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 218 
 
-ประกาศสอบราคา- [ 21 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 218 
 
-ราคากลาง- [ 21 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 234 
 
[ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 21 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 201  
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
-แผนอัตรากำลัง- [ 21 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 146  
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 21 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 115  
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
กาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑืทางการศึกษา [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุุด การรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
การสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจรังวัดด้วยระบบ RTK GNSS Network [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
โครงการ \"แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562\" ของกรมโยธาธิการและผังเมือง [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
การรายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า(GPAX)เพื่อประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
ผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 129 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
การจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 156 
ขอส่งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
การมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล [ 8 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4211  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4175 [เอกสารแนบ]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว4198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 10 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4148  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6092  [ 9 ต.ค. 2562 ]
เพิ่มคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว4113  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4133  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว36  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
 
 
 
   
 
ที่พัก อาหาร (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 876  ตอบ 0  
ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บตำบลแม่ตื่นครับ (27 ต.ค. 2559)    อ่าน 1972  ตอบ 5  
รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือเปล่าค่ะ (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 553  ตอบ 0  
คนแม่ตื่นรักสงบ (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 673  ตอบ 1  
อยากได้หม้อ จานและเกลือเพื่อทำอาหารครับ (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 684  ตอบ 2  
 
 
อบต.พระธาตุ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่กาษา [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่อุสุ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสอ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใส [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจร [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนพนักงานค [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัต [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัต [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สามหมื่น [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จะเรา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
อบต.แม่สลิด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบปร [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่อุสุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยาย [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งกระเชาะ \"จิตอาสา พัฒนาหนองเล่ม\" ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบ [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
 

ข้าวไร่ (Upland rice)ชมทิวทัศน์ดอยเปเป้อ
 
  
   
     
   
 


 
  คุณต้องการให้ อบต.แม่ตื่น พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


     
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 โทรศัพท์ : 055-577-452 โทรสาร : 055-577-452  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-577-452
     
  จำนวนผู้เข้าชม 2,710,254 เริ่มนับ 27 ก.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10