ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
   
 
 
 

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 ก.ค. 2555
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ปัจจุบันสำนักงานเป็น ที่ทำการชั่วคราว ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 113 หมู่ 5 บ้านคำหวัน ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เป็นตำบลหนึ่งใน ๖ ตำบลของอำเภอแม่ระมาด ระยะห่างจากตัวอำเภอแม่ระมาดไปทางทิศเหนือ ๒๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๕๑๒.๒๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๒๐,๑๕๐ไร่
 


           

โค
ไก่
ช้าง

กระบือ
เป็ด
แพะ

สุกร        
 


         
เกษตรกรของตำบลแม่ตื่น มีระบบการปลูกพืช ดังนี้

ข้าวนาปี ปลูก จำนวน 1 ครั้ง/ปี

ข้าวไร่ ปลูก จำนวน 1 ครั้ง/ปี

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 ครั้ง/ปี
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พระธาตุ ต.สามหมื่น ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  
 
 
 
 
 


 
สภาพพื้นที่ส่วนมากเป็นป่าเขาที่ราบสูง โดยมากเป็นที่ราบเพียงเล็กน้อย พื้นที่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและบางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
 


   

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน อากาศจะร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 28 องศาเซลเซียส สูงสุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 33องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ฝนตกมากในเดือนสิงหาคม อุณหภูมิ เฉลี่ยต่ำสุด ประมาณ 19 องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ 29 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุด ในเดือนธันวาคม โดยเฉลี่ย ประมาณ 10 องศาเซลเซียส สูงสุดอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส
 


 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก ปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก โดยมีการปศุสัตว์เป็นอาชีพเสริม
 


         

ข้าวไร่ พื้นที่เพาะปลูก 18,114 ไร่

ข้าวนาปี พื้นที่เพาะปลูก 3,615 ไร่

ข้าวนาปี พื้นที่เพาะปลูก 100 ไร่

กาแฟ พื้นที่เพาะปลูก 415 ไร่
 
 


     
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,690 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 5,022 คน คิดเป็นร้อยละ 51.83

หญิง จำนวน 4,688 คน คิดเป็นร้อยละ 48.37
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,172 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 18.91 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านห้วยน้ำเย็น 332 304 636 227  
2   บ้านห้วยพระเจ้า 145 157 302 114
  3   บ้านห้วยมะขาม 151 145 296 136  
4   บ้านห้วยพลู 323 297 620 207
  5   บ้านคำหวัน 214 210 424 141  
6   บ้านห้วยกระทิง 217 197 414 131
  7   บ้านทุ่งต้นงิ้ว 381 331 712 330  
8   บ้านห้วยสินา 609 584 1,193 405
  9   บ้านห้วยหมาบ้า 354 329 683 235  
10   บ้านห้วยโป่ง 731 693 1,424 414
  11   บ้านห้วยมะพร้าว 577 556 1,133 361  
12   บ้านแพะ 285 247 532 153
  13   บ้านทีวะเบยทะ 703 618 1,321 318  
    รวม 5,022 4,688 9,690 3,172
 
ข้อมูลประชากร ตําบลแม่ตื่น อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจําปี 2558
 

 
 
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  
  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140  
  โทรศัพท์ : 055-577-452 โทรสาร : 055-577-452  
     
  จำนวนผู้เข้าชม 1,513,660 เริ่มนับ 27 ก.ค. 2555  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com